చంద్రబాబుకి CM కుర్చీ మీదనే భావోద్వేగం ఉంటది -Writer/Producer Kona Venkat|| మీ iDream Nagaraju B.Com

2 thoughts on “చంద్రబాబుకి CM కుర్చీ మీదనే భావోద్వేగం ఉంటది -Writer/Producer Kona Venkat|| మీ iDream Nagaraju B.Com

  1. Nee yeba neku kalu unnaya.. CBN ni simple chuda leda. Neku jagan jail chudaleda.. nuvvu nee character, nuvvu edo pada Star la ga..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *