ACHYUTAM KESHAVAM KRISHNA DAMODARAM | VERY BEAUTIFUL SONG – POPULAR KRISHNA BHAJAN ( FULL SONG )


Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama Na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama Na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama Na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama Na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Nachthe Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Khaate Nahi Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Rama Na Naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna Darshan To Denge Kabhi Na Kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Kaun Kehta Hai Bhagvan Aate Nahi Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama Naraynam Janaki Vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan aate nahi Tum Meera ke jaise bulate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Kaun kehta hai Bhagvan khaate nahi Ber Shabri ke jaise khilate nahi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Achyutam Keshavam Rama na naraynam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham Yaad Aayenge Unko Kabhi Na Kabhi Krishna darshan to denge kabhi na kabhi Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Rama naraynam Janaki vallabham

100 thoughts on “ACHYUTAM KESHAVAM KRISHNA DAMODARAM | VERY BEAUTIFUL SONG – POPULAR KRISHNA BHAJAN ( FULL SONG )

 1. Very Nice I like these song Very much ๐Ÿ™‚๐Ÿ™‚๐Ÿ™‚๐Ÿ™‚๐Ÿ‘Œ๐Ÿ‘Œ๐Ÿ‘Œ

 2. I love this bhajan ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ jai shri krishna ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ’โค๏ธโค๏ธโค๏ธ

 3. The singer's voice is awesome and sweet ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน

 4. Dosto Sahi he hum bhakti bhool Gaye he warna wo hamari aaas paas hi he ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ๐Ÿ•‰๏ธ

 5. Singer ๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ๐Ÿšฉ๐Ÿšฉ๐Ÿšฉ๐Ÿšฉ

 6. Very nice song Dil kush ho jata hm din bar a gana sunte apna 3 months baby ko sunte so sweet song & thanks

 7. เคฐเคพเคงเฅ‡ เคฐเคพเคงเฅ‡

 8. I like this song jai radha radha radha๐Ÿ‘ฆ๐Ÿ‘จ๐Ÿ‘ณ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ท๐Ÿ‘ณ๐Ÿ’‚

 9. Nice to hear this song ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

 10. JAI SRI KRISHNA….๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™โค๐Ÿ˜๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 11. This is very beautiful song.My daughter play very beautiful harmonium and Casio on this song

 12. I also like this song very much ๐Ÿ˜๐Ÿ˜š my favorite God Krishna jii๐Ÿ™๐Ÿ™

 13. Happy janamastmi to all my friends may lord Krishna bless you and you get success in your life

 14. i hear this song on Krishna Janmashtami 2019….. ๐Ÿ˜๐Ÿ˜โค๏ธโค๏ธ๐Ÿ’“๐Ÿค—
  Really very heart touching BHAJANโค๏ธ

 15. Me janmaashtami ki abasar par ee song suna aur mujhe sukun milla.. Aur abhi daily sunti huu.. Maam aapka voice fabulous

 16. Very nice song Jay shree krishna ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 17. this song i listen first time was on occasion on gokul astmi and after that really its heart touch

 18. Radhe Radhe ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 19. I m proud to be an Indian…I love my religion….I love lord Krishna nd shiva

 20. เฆœเงŸ เฆถเงเฆฐเง€ เฆ•เงƒเฆทเงเฆฃ ๐Ÿ’•

 21. A really nice song…every day I listen this song…this song feel to god power….I loved this song….

 22. Amazing Bhajan and voice เคนเฅƒเคฆเคฏ เค•เฅ‹ เคชเคพเคตเคจ เค•เคฐ เคฆเฅ‡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *