Bisaya Christian Songs with Lyrics (ON SUBTITLE) NONSTOP PLAYLIST


HANGTUD MY KINABUHI by VICTORY BAND Nahimugso ko ning kalibutan Uban sa dako nga katuyoan Inig sud-ong ko sa kalangitan Mga bulan ug kabituonan Imong gipahimutang Mga pag-antos ning kinabuhi Imong gipas-an alang kanako Sa kahugawan imong gihinluan Kinabuhi ko karon nahugasan Sa hamili mong dugo Walay sama Kanimo ka kagamhanan Walay arang makatupong sa gugma Mo Takos ug angayan pasidunggan Ka Hangtud may kinabuhi Hangtud may kusog Hangtud may gininhawa Sa ngabil ko ngabil ko himayaon Ka Hangtud nai Ka Sa kasing-kasing ko Bayawon ka ug alagaran ko Ginoo Nahimugso ko ning kalibutan Uban sa dako nga katuyoan Inig sud-ong ko sa kalangitan Mga bulan ug kabituonan Imong gipahimutang Mga pag-antos ning kinabuhi Imong gipas-an alang kanako Sa kahugawan imong gihinluan Kinabuhi ko karon nahugasan Sa hamili mong dugo Walay sama Kanimo ka kagamhanan Walay arang makatupong sa gugma Mo Takos ug angayan pasidunggan Ka Hangtud may kinabuhi Hangtud may kusog Hangtud may gininhawa Sa ngabil ko ngabil ko himayaon Ka Hangtud nai Ka Sa kasing-kasing ko Bayawon ka ug alagaran ko Hangtud may kinabuhi Hangtud may kusog Hangtud may gininhawa Sa ngabil ko ngabil ko himayaon Ka Hangtud nai Ka Sa kasing-kasing ko Bayawon ka ug alagaran ko Hangtud may kinabuhi Hangtud may kusog Hangtud may gininhawa Sa ngabil ko ngabil ko himayaon Ka Hangtud nai Ka Sa kasing-kasing ko Bayawon ka ug alagaran ko Ginoo… MOKUYOG KO KANIMO Wala nay lain Gawas kanimo Hesus Ikaw ang akong Hari Ang akong Ginoo Dios ka ning kasingkasing ko Ikaw ang tinguha Ikaw ang akong pangandoy Ikaw ang kalipay Ug ang katagbawan Paglaum ka ning kinabuni ko Dad-a ko kung asa ka moadto Mokuyog ko kanimo Tudloi ko pagpaminaw Kanimo Sultihi ko… Ginoo Ikaw ang tinguha Ikaw ang akong pangandoy Ikaw ang kalipay Ug ang katagbawan Paglaum ka ning kinabuni ko Dad-a ko kung asa ka moadto Mokuyog ko kanimo Tudloi ko pagpaminaw Kanimo Sultihi ko Ginoo Dad-a ko kung asa ka moadto Mokuyog ko kanimo Tudloi ko pagpaminaw Kanimo Sultihi ko Ginoo Kay mokuyog ko kanimo Kay mokuyog ko kanimo Mokuyog ko… Kanimo MAGHARI KA by JUN DABALOS Ikaw ang Diyos Nga nagbuhat sa tanan Diyos nga balaan ug labing gamhanan Ang ngalan mo Takus na pasidunggan Simbahon ka hangtud sa kahangturan Maghari ka sa tanang mga binuhat Tanang adunay gininhawa yukbuan ug halaran ka ug higugmaon sa tanang panahon Lingkod sa trono mo Ning kasing-kasing ko Ikaw ang Diyos Nga nagbuhat sa tanan Diyos na balaan ug labing gamhanan Ang ngalan mo Takus na pasidunggan Simbahon ka hangtud sa kahangturan Maghari ka sa tanang mga binuhat Tanang adunay gininhawa yukbuan ug halaran ka ug higugmaon sa tanang panahon Lingkod sa trono mo Ning kasing-kasing ko Maghari ka sa tanang mga binuhat Tanang adunay gininhawa yukbuan ug halaran ka ug higugmaon sa tanang panahon Lingkod sa trono mo Ning kasing-kasing ko Maghari ka sa tanang mga binuhat Tanang adunay gininhawa yukbuan ug halaran ka ug higugmaon sa tanang panahon Lingkod sa trono mo Ning kasing-kasing ko Lingkod sa trono mo Ning kasing-kasing… ko TAKUS KA by 4 GIG BAND Ginoong Dios, ania ako Magaduol diha kani mo Bayawon ka, awitan ka Uban sa akong paghigugma O Dios pasayloa ako Sa akong mga kasaypanan Kay ikaw lamang Ang akong dalangpanan Walay lain kundi ikaw lamang Salamat oh Dios Sa gugma mong way kinutuban Ikaw lamang ang angayang Pasalamatan Sa gugma mong dako pa sa kalibutan Ihalad ko ang akong kinabuhi Kanimo ako magaawit magadayeg ug magasimba tungod kay takus ka takus kang… takus kang… pasalamatan O Dios pasayloa ako Sa akong mga kasaypanan Kay ikaw lamang Ang akong dalangpanan Walay lain kundi ikaw lamang Salamat oh Dios Sa gugma Mong way kinutuban Ikaw lamang ang angayang Pasalamatan Sa gugma mong dako pa sa kalibutan Ihalad ko ang akong kinabuhi Kanimo ako magaawit magadayeg ug magasimba tungod kay takus ka takus kang takus kang… pasalamatan! Salamat oh Dios sa gugma mong way kinutuban Ikaw lamang ang angayang Pasalamatan Sa gugma mong dako pa sa kalibutan Ihalad ko ang akong kinabuhi Kanimo ako magaawit magadayeg ug magasimba tungod kay takus ka takus kang… takus kang… pasalamatan! GIKINAHANGLAN KA by JUN GAMBOA BAND Gimingaw ako sa presensya mo Bali-ka pagtandog ang kasingkasing ko Gimingaw ako sa presensya mo Bali-ka pagtandog ang kasingkasing ko Kay kanimo mabati ko
Ang tinuod na katagbawan Tinuod na kalipay
Nga gipangandoy ko Kay kanimo mabati ko
Ang matam-is mong paghigugma Oh Jesus
Gikinahanglan ka… Gimingaw ako
Sa presensya mo Bali-ka pagtandog
Ang kasingkasing ko Kay kanimo mabati ko
Ang tinuod na katagbawan Tinuod na kalipay
Nga gipangandoy ko Kay kanimo mabati ko
Ang matam-is mong paghigugma Oh Jesus
Gikinahanglan ka… Kay kanimo mabati ko
Ang tinuod na katagbawan Tinuod nga kalipay
Nga gipangandoy ko Kay kanimo mabati ko
Ang matam-is mong paghigugma Oh Jesus
Gikinahanglan ka… Oh Jesus
Gikinahanglan ka… SIYANG MAGBUBUHAT by 4 GIG BAND Sa adlaw nga tanan
Nagatrabaho siya Yuta giumol niya
himoon niyang kolon Usahay ang binuhat
mawad-an sa Kaanyag usbon niya pag-umol
Aron maanyag ka Nasabtan ko karun
Sama ko sa kolon Mag-uumol nako
mao ang Ginoo Dunay kausaban
ang kinabuhi ko Duna nay kalig-on
uban ang kalipay Sa pagpangutana
ako walay gahum Siya ang magbubuhat
Ako binuhat niya Mga panghitabo
sa kinabuhi ko Luyo niining tanan
May katuyuan siya Nasabtan ko karun
Sama ko sa kolon Mag-uumol nako
mao ang Ginoo Dunay kausaban
ang kinabuhi ko Duna nay kalig-on
uban ang kalipay Nasabtan ko karun
Sama ko sa kolon Mag-uumol nako
mao ang Ginoo Dunay kausaban
ang kinabuhi ko Duna nay kalig-on
uban ang kalipay Nasabtan ko karun
Sama ko sa kolon Mag-uumol nako
mao ang Ginoo Dunay kausaban
ang kinabuhi ko Duna nay kalig-on
uban ang kalipay Duna nay kalig-on
uban ang kalipay Duna nay kalig-on… oh…on
uban ang kalipay IKAW LANG Ikaw lang Oh Diyos
Ang gihandum ko Ikaw lang Oh Diyos
Ang paglaum ko Kinabuhi ko
Ikaw Ginoong Dios Ikaw ang tanan
Ikaw lang oh Hesus Ikaw lang Oh Diyos
Ang gihandum ko Ikaw lang Oh Diyos
Ang paglaum ko Kinabuhi ko
Ikaw Ginoong Dios Ikaw ang tanan
Ikaw lamang Hesus Salamat oh Hesus
Sa paghigugma mo Sa matag-higayon
Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko
Ihalad kanimo Ang gugma mo oh Dios
Kinabuhi ko Ikaw lang Oh Diyos
Ang gihandum ko Ikaw lang Oh Diyos
Ang paglaum ko Kinabuhi ko
Ikaw Ginoong Dios Ikaw ang tanan
Ikaw lamang Hesus Salamat oh Hesus
Sa paghigugma mo Sa matag-higayon
Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko
Ihalad kanimo Ang gugma mo oh Dios
Kinabuhi ko Salamat oh Hesus
Sa paghigugma mo Sa matag-higayon
Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko
Ihalad kanimo Ang gugma mo oh Dios
Kinabuhi ko Salamat oh Hesus
Sa paghigugma mo Sa matag-higayon
Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko
Ihalad kanimo Matinud-anon ka
Labaw ka sa tanan Ang gugma mo oh Dios
Kinabuhi ko IKAW ANG DIOS Ikaw ang Dios
Sa gugma Ug maloloy-on ka Sa matag karon ug unya Matinud-anon ka Ang ngalan mo takus Daygon ug mahalon Sa tanan nga panahon himayaon Ikaw ang Dios sa gugma Ug maloloy-on ka Sa matag karon ug unya Matinud-anon ka Ang ngalan mo takus Daygon ug mahalon Sa tanan nga panahon himayaon Ikaw ang Dios sa gugma Puno ka sa grasya Sa tanan nga mga saad mo Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko Ihalad kanimo… Simbahon ka… yukboan ka… Ikaw ra gyud Wala nay lain pa Ikaw ang Dios
Sa gugma Ug maloloy-on ka Sa matag karon ug unya Matinud-anon ka Ang ngalan mo takus Daygon ug mahalon Sa tanan nga panahon himayaon Ikaw ang Dios sa gugma Puno ka sa grasya Sa tanan nga mga saad mo Matinud-anon ka Ang kinabuhi ko Ihalad kanimo… Simbahon ka… yukboan ka… Ikaw ra gyud Wala nay lain pa Ikaw ang Dios sa gugma Puno ka sa grasya Sa tanan nga mga saad mo Matinud-anon ka Ning kinabuhi ko Ihalad kanimo… Simbahon ka… yukboan ka… Ikaw ra gyud Wala nay lain pa Simbahon ka yukboan ka Ikaw ra gyud Wala nay lain pa TINUBDAN NING TANAN
By: Victory Temple Production
Composed By: Jons Trigo Ang kinabuhi ko
gikan Kanimo Nagapangita sa
katagbawan Mo Dili ko mabuhi
kung wala Ka Kay Ikaw ang giya
ning kinabuhi-a Wa koy mahimo
kung way tabang gikan Nimo Anaa Kanimo
ang kahimu-an sa tanan Kay Ikaw lamang O Dios
Tinubdan ning tanan Sa Sinugdan
ug sa katapusan Ang imong ngalan gayud
mahimaya… Kay Ikaw lamang O Dios
Tinubdan ning tanan Sa yuta ug sa kalangitan
Ang imong katahum nagadan-ag… Ang kinabuhi ko
gikan Kanimo Nagapangita sa
katagbawan Mo Dili ko mabuhi
kung wala Ka Kay Ikaw ang giya
ning kinabuhi-a Wa koy mahimo
kung way tabang gikan Nimo Anaa Kanimo
ang kahimu-an sa tanan Kay Ikaw lamang O Dios
Tinubdan ning tanan Sa Sinugdan
ug sa katapusan Ang imong ngalan gayud
mahimaya… Kay Ikaw lamang O Dios
Tinubdan ning tanan Sa yuta ug sa kalangitan
Ang imong katahum nagadan-ag… Kay Ikaw lamang O Dios Tinubdan ning tanan Sa Sinugdan
ug sa katapusan Ang imong ngalan gayud
mahimaya… Kay Ikaw lamang O Dios
Tinubdan ning tanan Sa yuta ug sa kalangitan
Ang imong katahum nagadan-ag… Ang imong katahum nagadan-ag… Ang imong katahum nagadan-ag… KATAPUSANG DIHUG
By: Rhema Band
Composed By: Richard Berenguel Ablihi ang tambu-anan
sa kalangitan karon Ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo Sa Balaang Espirito
nga daw ulan Ginoo Dugmoka kining kasingkasing ko Padilaba-a sa kalayo Mo Ug ning katapusang mga adlaw
Lig-ona ako… Ginoo, Ginoo Ipakunsad kanako ang Imong gahum Ginoo, Ginoo Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako… Ablihi ang tambu-anan sa kalangitan karon Ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo Sa Balaang Espirito nga daw ulan Ginoo Dugmoka kining kasingkasing ko
Padilaba-a sa kalayo Mo Ug ning katapusang mga adlaw
Lig-ona ako Ginoo, Ginoo Ipakunsad kanako ang Imong gahum Ginoo, Ginoo Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Putli-a ako
Hugasi Ginoo Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko Ginoo, Ginoo Ipakunsad kanako ang Imong gahum Ginoo, Ginoo Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako Ginoo, Ginoo Ipakunsad kanako ang Imong gahum Ginoo, Ginoo Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako Ani-a ako uhh… INSPIRASYON KA by Pastor Ed Damayo Ning kinabuhi
na puno sa pagsulay Mga problema
mudangat kanunay Sa paningkamot
kung kulang sa inspirasyon Walay laing himoon
gawas pagduol kang Hesus Inspirasyon ka
sa kinabuhi ko oh Dios Ang mga pulong mo
iwag sa dalan ko Walay laing kamatuoran
Walay laing kinabuhi
gawas kanimo Busa karon
gikinahanglan ang kadaogan isalikway
ang problemag kaguol ug ang pagsalig
ihangad ngadto sa langit tinood nga kalipay
ang pagduol kang Hesus Inspirasyon ka
sa kinabuhi ko oh Dios Ang mga pulong mo
iwag sa dalan ko Walay laing kamatuoran
Walay laing kinabuhi
gawas kanimo Busa karon
gikinahanglan ang kadaogan isalikway
ang problemag kaguol ug ang pagsalig
ihangad didto sa langit tinood nga kalipay
ang pagduol kang Hesus Inspirasyon ka
sa kinabuhi ko oh Dios Ang mga pulong mo
iwag sa dalan ko Walay laing kamatuoran
Walay laing kinabuhi
gawas kanimo gawas kanimo IKAW ANG TANAN KANAKO
by Victory Band Dili ko mabuhi Ginoo
kun wala Ka kanako Magkaguliyang ang kinabuhi
ko kun malayo ako Kanimo Ang Imong pulong
maoy akong kadatu Alang kanako labaw Ka sa tanan
Ikaw ang akong katagbawan Kanimo lang ako magadayeg
Kanimo lang igatubaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko Dili ko mabuhi Ginoo
kun wala Ka kanako Magkaguliyang ang kinabuhi
ko kun malayo ako Kanimo Ang Imong pulong
maoy akong kadatu Alang kanako labaw Ka sa tanan
Ikaw ang akong katagbawan Kanimo lang ako magadayeg
Kanimo lang igatubaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasalig
Amahan ko Gipanag-iya Mo na ang kinabuhi ko
Sa wala pa ako matawo Ang pagkagamhana’g pagkadako Mo
Akong ipasigarbo Kanimo lang ako magadayeg
Kanimo lang igatubaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko Kanimo lang ako magadayeg
Kanimo lang igatubaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko

100 thoughts on “Bisaya Christian Songs with Lyrics (ON SUBTITLE) NONSTOP PLAYLIST

 1. Lord jesus salamat sa matag adlaw nga kinabuhi nga ghatg nimo. Salamat sa pagproteksyon sa akong pamilya

 2. Glory to God .. Wla nang hihigit sa pag.ibig ni Jesus.๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡

 3. Thank you lord saTanang ka ayo nga imung gihatag kanamo samatag adlaw nga kami nagkasala sa imong atubangan ikaw kanunayng nagpasaylo kanamo ug tabangi kami nga usbon namo Ang sayop nga among GIbuhat. Amen…

 4. thank u so much for everything Lord ๐Ÿ˜ikaww akong kusog Oh Lord ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

 5. everthing is nothing without you papa GOD…I love you always…

 6. Salamat GINOO sa grasya nga imong gihatag na kinabuhi โค๏ธ

 7. salamat ginoo kung dahil sayu wala ako ngayun sa buhay na ibinigay mo sa akin…marami maraming salamat po panginoon

 8. Lord salamat taliwala Sa akong pakipagsapalaran Sa Laing lugar ug Sa kakapoy Sa trabaho ug Sa kamingaw nako Sa akong mga anak ug Bana wala Mo ako pasagdi gihatagan KO nimu ug amo nga pareha me diosnon dili mabayran imung kaayo tungod Kay takoskang pasalamatan i love u Lord think u so much for everything you've done in my life and to my family

 9. salamat genoo sa ka au mu knamu uban sa akung pamilya og sa akung anak.ayaw twun me pasagdi genoo ..besan wla na kmi nga semba ikaw gehapun ang naa sa amung kinabuhi….oh yes god …

 10. loooooooord salamat sa tanan lord sa tanan sa kusog sa giningawa ugsa tanan nga imong free gift kanako ug sa akung pamilya lord sa matag adlaw ikaw akung kusog lord wla koy ma buhat ug a ikaw sa makausa pasay loa ko sa akung mga sala lord kay ako naa sa lawas nga maka sasala

 11. Sukad sa akong pag katwo sa kalibutan sukad nga nahimugso..ang pag mahal sa GINOO sa akua way pag usab hangtud karun nga nag ka pamilya ko .ang DIOS mau kau sa tanang panahun..ilove You LORD.

 12. Salamat Lord ikaw jud sng gamhanan as tsnan mas dako imong gugma labaw pa sa kalibutan Mao nang bisan asa ko nga dapitt dli ko mabalaka Ky pinangga ko nimo bisag unsay problema nga magabot sa skua salif nsko sa imha

 13. Good morning Lord thank you sa tanan bisan paman sa mga problema nga ni abot sa among kinabuhi naa gehapon ka ni tabang namo og ginoo salamat sa mga blessing nga gehatag nimo namo adlaw adlaw. Lord dili me mabuhi kong wala ka sa among kinabuhi. Kay ikaw ang tanan. lord pasaylua me satanan namong mga sala. lord thank you sa maaung panglawas nga gehatag nimo nko og sa among familya. Lord Jesus i hope you're not stop to give blessing to me and my family Lord Jesus and more days and years to come to me and my family. Thank you for everything lord i love you so much Lord and happy Sunday Lord Jesus. you're in my life ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ช๐Ÿ‘ญ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿ‘ถ๐Ÿ’–๐Ÿ’žโ›ช

 14. Salamat lord sa blessings na gihatag nimo kanako matag adlw og labina sa akng family thank you lord I love DLI mi mabohi Kong wla ka lord

 15. lord thank u sa tanan.bisan sa kalisod namo pro naa ghapon ka himoon para dli sapat ang kalisod para dli ka pasalamatan.ikaw ang dyos kanamo.Amen

 16. Salamat ginoo sa pg hatag ug kusog matag adlaw ug kinabuhi salamat sa tanan tanang grasya matag adlaw. Ikw ug ikw ra ang among kusog ug wa nay lain pa salamat sa pg hatag ug pg kaon hangin ug tubig matag adlaw.

 17. Ginoo salamat kaayo sa tanan โคdili ko mabuhi Ginoo kung wala ka sa akong kinabuhi ako itugyan ang ako kinabuhi diha kanimo GinooโคI LOVE YOU LORDโค๐Ÿ™Œ

 18. Kaanindot sa music nga akong napamate makawala ug stressed ug makadasig Ang ngalan no jesus

 19. Hala y man dili na ni available sa offline? ๐Ÿ˜ญ Need na internet para ma.play..

 20. Karun p nko na realize nga lami diay mangalagad sa ginoo labi nag kuyog sa tibook mong pamilya..salamat ginoo sa imong ka maau.๐Ÿ™

 21. sa bisan unsa pa,,, kanindut sa imong,, pag kabutang karon s kinabuhi,, kulang gihapun kung wala ka mitoo sa atung dios nga amahan,,, og jesus nga manluluwas,,, i love you god,,, ikaw ang tag iya sa akung kinabuhi,,

 22. Kanindot paminaw on sa kanta sa ginoo makapahapsay sa Tanan labi na sa mga problima mura bag ginabayaw ka salamat kaau ginoo sa tanan๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 23. Salamat. Ginoo sa gasa sa kinabuhi matg adlaw tabangi mi sa tanan higayon ug ilayo mi sa disgrasya o ginoo.

 24. God hatagi ko ug peace of mind ug langitnong kaalam ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ sa krun naa ko sa kalibog sko kinabuhi ngano na ingon ani ko ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ hunahuna nlng nko tapuson ang tanan๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ naa koi mga anak sila nlng nag hatag ug kusog para mag pdayOn sa akong kinabuhi alang alang nila ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ krun naga pminaw ko sa imuha aning Christian song cge tulo akong luha ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ tabangi ko God

 25. Salamat kaau sa mga kanta nga dulot sa bukog i love christian song kudos sa team nga nagmugna sa mga kantang visaya

 26. Ginoo salamat gyud sa I mong mga biyaya nga gihatag sa amoa pasayloa sd me sa among sala thank Lord AMEN………๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜‡๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ผ๐Ÿ‘ผ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜”๐Ÿ˜”๐Ÿ˜”๐Ÿ˜”

 27. Feeling Down and Iโ€™m listening to this song I feel much more better coz I understand every words Thank you lord! Kahibaw ko Dili ko nimo pasagdan I love you Lord,God I know everything will change I trusted n you

 28. Daghan kayong salamat sa tanan.x lord tungod ky imo akng ghatagan og kinabuhi og kusog bsan pa sa dghang trials skng kinabuhi ana ka kanunay nagauban ka ka nko og nagahatag kalig.on nko aron malagpasanan nko tanan ang mga pagsuway skng kinabuhi. . lord salamat sa mga blessings nga ghatag sa matag adlaw. . I love you Jesus. . wla'y rason nga dle tka bayawon. .

 29. Dghan kaayong salamat sa tanan lord. . sa kinabuhi, kusog, mga blessings, mga taw nga andam mo supporta, magmahal og mo sabot nko, og sa imung dakong gugma nga gigahin ka nko lord. . wlay kinutuban ang akng pag pasalamat kanimo lord. . og wlay rason nga dle tka alagaran. . ilove you Jesus.. .

 30. Lord Jesus..salamat jd kaayo sa imong pghigugma knako dre ug tnx lord sa tanang pnahon n wla jd ko nimo psagdi og ang akong fmlya s pinas…ilove lord miss u.lord God sa mga pnahon n ngaatin ako og filowsehp

 31. We have nothing Lord without you,. You're so good Lord for everything you've done in our life Lord๐Ÿ’•
  We love you so much Lord

 32. Slamat ginoo s gininhawa ug pag gbay knako s layong dpit pag mkadungog ko s Christian song mawala ang ako homesick thanks father God angayan kanga daygon ug psalamat๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

 33. ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญbasta maka paminaw q ug Christian song mka hilak q dulot jud sa aq kasingkasing ang mga kanta

 34. Listening this precious Christian songs makes me feel safed by God not only God but other we miss so much the people who passed away and not to forget the angels. The lyrics of the songs means a lot about the life we have now, yes we're struggling but we need to keep going in our life this life we have is borrowed. Lets just be happy and enjoy the life that God gives us, keep fighting even if its hard, smile even if your sad, and love even if it hurts. To God be the Glory!โค

 35. salamat Lord Jesus, Ipakita gyud nako nga nagbag o nako pinaagi sa buhat ,, obedience is better than sacrifice..

 36. Salamat ginoo sa tanang ghatag nmu kanako ug pasayloa aq oh dyos sa akung mga pakulang ug pagsuway kanimu akung isurender akung kalag ug kasing2x kanimo ginoo ikaw Ray akung dalangpanan sa tanan salamat kaau ginoo nga nakiala tka praise God Jesus Christ

 37. Pag ka nendot paminawon ang mga mensahe sa mga awit polong sa ginoo

 38. Hangtud may kinabuhi Lord Jesus hangtud may kusog hangtud may may gininhawa sa ako kay daygon

 39. Maka blesse talaga ang lahat na mga Christian songs dito, makaka full sa holly pressings ni god.

 40. Ihalad KO ANG akong kinabuhi.Kanimo AKO maga awit,magadayeg ug magasimba,tungod Kay takus Ka,takus Ka,takus Kang paslamatan๐Ÿ˜š

 41. Habang nagwork maminaw ug Christian song unya mokalit lang ug tolo imong luha.moinit imong kaunoran timailhan nga ang Dios bisan asa labina sa mga awit nga makahatag ug kadasig ug kalipay isip mga anak sa Dios.
  Kalipay nga walay katapusan.๐Ÿ˜˜

  Pag naa ko sa among bukid sa gabie magkanta kanta me kay akong bayaw kabalo mo guitar๐Ÿ˜Š
  Pray nako nga akong mapartner kabalo sad moguitar kay hilig ko magkanta kanta bisan dili kaayo maayo akong boses.peru para sa Ginoo mokanta ko bahala mo diha๐Ÿ˜Š

 42. Makasasala man tood ako nga pagkatawo pero nagatoo ko nga sya jud ang bugtong hari ug mangluluwas sa atong kinabuhi ,ug pasayloa ko sa tanan nako nga mga sala ginoo…ug ihilayo sa tanang kakulian ang mga minahal nako sa akung kinabuhi๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ๐Ÿ˜ญ

 43. Lord psayloa intawn ko sa akong mga sala. Bless me ,renew me o Lord. Let your holy spirit guide me the right way. Hinaut pa unta

 44. Wlay rason nga dili ka namo daygon wlay rason nga dili ka namo pagadaygon,,kay ikaw ang tag iya aa tanan,,kung wla ka ginoo wla me mahimo ,,

 45. God is good all the time… This worship series favorite kaau naku paminawon.. Mawala jud akong problema .. Ilabina naa q sa layong dapit. Thank you Lord.

 46. Lord salamat bisan layo ko sa akong pamilya ug sa akong mga anak ang imong mga pulong maoy naghatag nako ug kusog ug kalig on bisan paman sa akong pakipag sapalaran diri sa laing nasod wala Jud ko nimo pasagdi salamat lord sa tanan

 47. Ikaw among dalan og direksyon sa among kinabuhi ginoo dalaygon ka oh diyos๐Ÿ˜‡

 48. Salamat Ginoo sa maong mga alawiton bsan nag inusara KO nga nag atiman sa ako mga anak sa gihapon ginalig on Mo ako bsan kapoy na pero naa ka nag dasig kanako..๐Ÿ˜Œ๐Ÿ˜‡

 49. Ginoo ikaw ang labing maayo..
  Gina Ampo namon ang tanan sa imo.
  Gabayan mo kmi sa amon pag panglakoton sa amon pag pangabuhi..
  Madamo nga Salamat sa tanan nga Gracia gn tahag mo sa amon.
  Lord patawad sa mga Sala na gn buhat ko.

 50. Salamat Lord Na Naa ka permi sa among Pamilya Untag dungagan Pa nimo Among Kalipay Salamat sa tanang Blessings na ni Abut sa among Pamilya ๐Ÿ™‚ Tabange Kos akong Problems unta na Sulbad Kong unsa may Sakto Ani๐Ÿ˜ญ Unya way mga masakitan Sa among Pamilya Specially Kang Papa ๐Ÿ˜ฃ Untag Daghan pay Kalipay na Mo abot ug taas Pang Kinabuhi
  iloveyou So much๐Ÿ˜˜
  Hacked

 51. Thanks to you honey!!nang dahil sa mga problemang pinagdaanan ko..pinarinig mo lng sakin Ang isa sa mga favorite word of God mo..(dalangpanan).nang dahil Dito nabuksan ko ulit yong pusot icpan ko para tanggapin si God!!!so because of that isa na ako sa mga addict sa pakikinig..thanks toGod!Glory to God!

 52. Salamat sa gugma mong walay katapusan Lord, wala na koy gipangandoy pang lain Ginoo kay anaa na kanimo ang tanan, busa wala na koy pangitaon pa, kay ikaw ang katagbawan ko Ginoo,

 53. Dili lang kay makadungog ta mga songs sa Ginoo diha rata makahindom sa iyaha,sa tanang adlaw nato sya pasalamatan ,sya atong iuna sa tanan,sa tanang adlaw ta nia muduol,ug isurender lang nato diha kaniya ang tanan . sa mga kasaypanan ,sa malipayon og kasakit man Amen ug isugid lang dihaa kaniya ang tanan.. Mobo nalang atong panahon ,wla ta mahibalo kanus a sya mubalik,sa tanang adlaw panahon ta mudool sa Ginoo,ug dili nato kalimtan ang iyang mga pag antos sa mga kasakit,nga iyang naagian sa dinhi pa sya sa kalibutan,mag antos uban nia,

 54. Nindot kaayo maminaw ug christian songs,,kapin pa ug sunday best,,maka gana,,makawala sa mga problema,,dalaygon ka o
  God,,ikaw ang Diyos sa tanan,,gamhanan ka sa amon kinabuhi…..

 55. Bisan onsaon naku ug hunahuna,,,anaa jud kanunay ang ginoo,,ug naay maghasol nku,,magpatugtug raku ani nga tugtug,,,mogaan aku paminaw,,salamat ginoo sa kanunay nga paggiya naku sa kaayo,,,salamat lord

 56. Lord usahay dli ko kasabot sa imuhang plano nku usahay ana a ko sa malisod nga problema nga murag dli ko makaya usahay murag mawala aqang pagsalig nimo pero usahay anaa gyud ka naka solbad .GOD dli ko kabalo kung wla ka nku murag kag wla kusog nga mapadayon sa aqang kinabuhi..i praise you Lord…..huntod sa aqang kinabuhi …

 57. Makainspire kaau maminaw sa christian songs. Feeling nko naa ko duol sa tiilan sa Ginoo. Praise God. Ikaw ang akong paglaum sa kanunay. Wala ka nipakyas Ginoo sa imong mga saad.Ikaw ang Dios sa akong kasingkasingโค

 58. Salamat Lord nga nailhan ka namo ug imo ming giluwas sa among mga kasal anan. Wla jud mi mahimo kon wala ka sa among kinabuhi. Takus ka nga daygon, matag adlaw makapadasig ang imong mga alawiton.

 59. Thank full kaayo ko sa ginoo bisan nakipagsapalaran ko diri sa laing lugar wala Jud ko nimo pasagdi gehatagan ko nimo ug bootan mga.amo

 60. Dko Kogid bg pasamat sa Ginoo ng ga pa Dulong Brithday qo ng ma 19 nko kbay pa ng mayo ra lawas qo labi ngid sa Bana qo……god… Thnk u so much…..๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜โคโค

 61. Salamat kaa u ginoo sa adlaw adlaw nga paghatag ug grasya ug himsog nga panglawas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *